Kích thước xe tải 5 tấn và các loại trọng tải xe khác - Tây Nguyễn