Phân biệt tải trọng và trọng tải? Chúng có gì khác biệt?