Đặc trưng và ý nghĩa của lý thuyết xếp hàng - Tây Nguyễn