Cách đóng gói tượng Phật, Chúa khi chuyển nhà sao cho đúng? - Tây Nguyễn